"ΕΛΙΑ" με πιστοποίηση!!
Ένα χρόνο μετά το ΧΡΥΣΟ στη γεύση, ήρθε και η πιστοποίηση στην ποιότητα!!

Από τον Ιούνιο του 2013 και για τα επόμενα 3 χρόνια, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο με ΙSO 22000-2005.